Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Emigrare autorizată

Pentru depunerea cererii privind autorizarea emigrării, solicitantul trebuie să se prezinte personal la Ambasadă, conform programării prealabile, cu următoarele documente:

 

 • Paşaport cetăţeanului Republicii Moldova şi 2 copii;
 • Buletin de identitate, valabil sau expirat (se retrage) şi 2 copii;
 • Certificatul de naştere, în original şi 2 copii. Dacă solicitantul s-a născut înafara teritoriului Republicii Moldova după data de 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris (a se vedea rubrica „Acte de stare civilă”).
 • Certificatul de căsătorie sau divorţ/Extras de pe actul de căsătorie, eliberat de către organele de stare civilă din Republica Moldova în original + 2 copii; Notă: Dacă căsătoria sau divorțul au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după data de 17.08.2001, solicitanții vor trebui să efectueze în prealabil procedura de transcriere a actelor respective, în scopul obținerii certificatelor moldovenești corespunzătoare (a se vedea rubrica „Acte de stare civilă”).
 • Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui moldovenesc, în original și 2 copii. Notă: Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după data de 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare a numelui/prenumelui eliberat de către organele de stare civilă din Republica Moldova, inclusiv cu toate actele de stare civilă rectificate ca urmare a schimbului efectuat (certificatul de naștere, căsătorie, divorț etc.) (vezi rubrica „Acte de stare civilă”);
 • Certificatul de naştere al copiilor minori, în original şi 2 copii. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Republica Moldova (a se vedea rubrica „Acte de stare civilă”);
 • Documentul ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din această evidenţă (Livretul militar se retrage) şi 2 copii;
 • Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămâne cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu minorul, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii, din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul pentru emigrarea solicitantului şi 1 copie;
 • Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul în care părintele respectiv are deja emigrare autorizată sau este cetăţean străin, se va prezenta 2 copii a paşaportului moldovenesc cu menţiunea emigrării sau a paşaportului străin;
 • Declaraţia autentificată notarial a minorului cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv. Declaraţia poate fi perfectată la Ambasadă (în cazul perfectării declaraţiei la Ambasadă prezenţa minorului este obligatorie);
 • Declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decât părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare și 2 copii;
 • Carnetul de pensionar (după caz) şi 2 copii;
 • 2 fotografii biometrice (35mm x 45 mm), pe fon alb;
 • Dovada achitării taxei consulare.