Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Economie

INFORMAȚIE-EXPRES

24 februarie 2020

Indicator

Valoarea

Comentarii

Produsul Intern Brut,

9 luni 2019

Inclusiv:

Valoarea adăugată brută

Impozite nete pe produs

155,2 mild. lei

 

 

 135,4 mild. lei

19,9 mild. lei

s-a majorat cu 4,8% (în preţuri comparabile) faţă de 9 luni 2018

 

 

s-a majorat cu 5,4%

s-au majorat cu 1,2%

Rata inflației,

Ianuarie 2020

 

0,6%

6,9%

 

faţă de decembrie 2019

față de Ianuarie 2019

Curs oficial de schimb (mediu), 

Ianuarie 2020

17,42  MDL/USD

19,37 MDL/EUR

cu 0,27 lei mai mare faţă de ianuarie 2019

cu 0,19 lei mai mic faţă de ianuarie 2019

Masa monetară  (M3),

la sfârșitul lunii ianuarie 2020

90,3 mild. lei

 

a crescut cu 9,8% faţă de aceeași dată din 2018

Export, anul 2019

2779,2 mil. USD

a crescut cu 2,7% față de anul 2018

Import, anul2019

5841,8 mil. USD

a crescut cu 1,4% față de anul 2018

Balanța comercială, 2019

-3062,6 mil. USD

față de -3054,0 mil. USD în anul 2018

Transferuri băneşti din străinătate către persoane fizice, ianuarie 2020

86,6 mil. USD

s-au majorat cu 0,8% faţă de aceeași perioadă a anului 2019

Investiții străine directe – intrări nete (conform balanței de plăți v.6), ianuarie-septembrie 2019

518,5 mil. USD

s-au majorat de cca 2,7 ori faţă de ianuarie-septembrie 2018

Producţia industrială

Anul 2019

datele lipsesc

 

a crescut cu 2% faţă de anul 2018

 

Producţia agricolă,

Anul 2019

producția vegetală

producția animalieră

 datele lipsesc

 

s-a diminuat cu 1,9% faţă de anul 2018

 

s-a diminuat cu 0,3% faţă de anul 2018

s-a diminuat cu 6% faţă de anul 2018

Investiții în active imobilizate,

Anul 2019

 27,8 mild. lei

 

s-au majorat cu 9,4% faţă de anul 2018

Mărfuri transportate

Ianuarie-noiembrie, 2019

17,4 mil. tone

s-au micșorat cu 3% faţă de aceeași perioadă a anului 2018

Parcursul mărfurilor

Ianuarie-noiembrie, 2019

4,5 mild. tone-km

a crescut cu 2,3% faţă de aceeași perioadă a anului 2018

Comerţ cu amănuntul,

Ianuarie-noiembrie, 2019

53,1 mild. lei

 

a crescut cu 13,7% (în preţuri comparabile) faţă de aceeași perioadă a anului 2018

Servicii de piață prestate populaţiei

Ianuarie-noiembrie, 2019

19,5 mild. lei

 

au crescut cu 15,1% (în preţuri comparabile) faţă de aceeași perioadă a anului 2018

Bugetul public naţional,

Anul 2019

     venituri

     cheltuieli

     deficit (-), excedent (+)

 

 

62,9 mild. lei

66 mild. lei

-3022,7 mil.  lei

 

 

s-au majorat cu 8,5% faţă de anul 2018

s-au majorat cu 10,7% faţă de anul 2018

-1581,0 mil. lei în anul 2018

 

Datoria de stat,

la 31 decembrie 2019

    internă (MDL)

    externă (USD)

    externă (MDL)

52,5 mild. lei

 

23,2 mild. lei

1,7 mild.  USD

29,3 mild. lei

s-a majorat cu 0,9% față de aceeași dată din 2018

 

s-a majorat cu 0,5% față de aceeași dată din 2018

s-a majorat cu 0,9% față de aceeași dată din 2018

s-a majorat cu 1,3% faţă de aceeași dată din 2018

Câștigul salarial mediu lunar nominal brut, Ianuarie-septembrie 2019

7203,9 lei

a crescut cu 15,0% în termeni nominali și cu 10,5% în termeni reali față de ianuarie-septembrie 2018

Forța de muncă, Trimestrul III 2019

populaţia ocupată

șomeri

rata șomajului

 

 

909,8 mii persoane

  37,8 mii persoane

   4,0%

 

s-a majorat cu 7,7 mii față de trimestrul II 2019

s-a diminuat cu 4,2 mii față de trimestrul II 2019

s-a diminuat cu 0,5 p.p.  față de trimestrul II 2019

 

 *Conform datelor prezentate de Ministerul Economiei și Infrastructurii a Republicii Moldova

 

INFORMAŢIE OPERATIVĂ

cu privire la evoluţia social - economică a Republicii Moldova

(conform datelor disponibile la 30.04.2019)

Produsul intern brut a crescut cu 4% și a însumat 190 mild. lei în anul 2018. Valoarea adăugată brută creată în activitatea “Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, transport şi depozitare, hoteluri și restaurante” a avut cea mai mare influenţă asupra creşterii economice, asigurînd 29% din creșterea PIB; după care „Construcții” - 28% din creșterea PIB; și „Industria” a asigurat 16% din creștere, respectiv. Aceste trei activități au fost cele mai influente în anul 2018.

Apar primele semne ale presiunilor inflaționiste. În luna martie 2019 rata inflației a constituit 2,2% față de decembrie 2018, înregistrînd o majorare de 1,9 p.p. comparativ cu rata inflației din aceeași perioadă a anului 2018. Rata anuală a inflaţiei a constituit 2,8%, fiind sub nivelul ţintă a inflaţiei stabilit de Banca Națională a Moldovei (5% +/- 1,5%).

Leul moldovenesc s-a depreciat ușor față de dolar SUA, dar s-a apreciat față de Euro. De la începutul anului 2018 moneda naţională a marcat o depreciere de 1% faţă de dolarul SUA în termeni nominali (de la 17,14 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2019 pînă la 17,31 lei la 31.03.2019). Faţă de Euro leul moldovenesc s-a apreciat cu 0,5%. Stocul activelor valutare de rezervă ale BNM la 29.03.2019 a atins o valoare de 2824,3 mil. dolari, micșorîndu-se cu 5,7% comparativ cu nivelul înregistrat la sfîrşitul anului 2018 şi cu 1,8% - faţă de situația la 30.03.2018.

Masa monetară M3 la sfîrşitul lunii martie 2019 a constituit circa 82 mild. lei şi s-a majorat cu 6,5% comparativ cu sfîrșitul lunii martie a anului 2018. Evoluţia masei monetare M3 a fost determinată preponderent de majorarea cu 14,5% a volumului depozitelor la vedere. Situația în domeniul creditării se îmbunătățește: volumul creditelor noi acordate în lei în luna martie 2019 a înregistrat o majorare cu circa 32,4% față de martie 2018 iar celor în valută străină – cu 22,4%.

Primul trimestru al anului 2019 s-a încheiat cu un deficit de 355,5 mil.lei. În ianuarie-martie 2019 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de circa 14,1 mild. lei (cu 6,3% mai mult faţă de ianuarie-martie 2018) și cheltuieli – 14,5 mild.lei (mai mult cu 19,2%). Cea mai mare parte din cheltuieli sunt direcționate spre protecția socială, dar cea mai mică – spre protecția mediului.

Valoarea totală a datoriei de stat administrată de Guvern la 31 martie 2019 a constituit circa 51,8 mild. lei, în creștere cu 1,8% față de data similară a anului 2018. Datoria de stat internă s-a majorat cu 2,8%, iar datoria de stat externă s-a diminuat cu 4%. Deși pare destul de înalt, nivelul de îndatorare a țării se încadrează în parametrii de risc stipulați în Programul Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021).

Gradul de dependenţă a economiei naţionale de exterior rămîne înalt. Conform datelor preliminare ale Balanţei de plăţi pentru 2018, deficitul contului curent a constituit 10,5% în raport cu PIB, transferurile persoanelor fizice (compensarea pentru muncă şi transferurile personale) – 16,2%, acumularea netă de pasive la investițiile străine directe – 2,1%, balanţa negativă a bunurilor şi serviciilor – 26%.

Exporturile de bunuri au avut un ritm de creștere mai mare decît importurile. În ianuarie- februarie 2019 exporturile s-au majorat cu 9,1%, iar importurile - cu 3,7%. Soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 356,1 mil.dolari SUA, faţă de 365,9 mil.dolari în ianuarie-februarie 2018. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a constituit 57,2%, fiind mai mare cu 2,8 p.p. decît cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2018.

Sectorul industrial a înregistrat o creștere de 2,1% în ianuarie-februarie 2019. Industria extractivă a crescut cu 29,3%, sectorul energetic – cu 6,1% și industria prelucrătoare – cu 0,5%.

Creșterea sectorului industrial a fost susținută de extinderea activității Zonelor Economice Libere, în special în ramura industriei automotive, creșterea cererii externe și interne față de produsele autohtone, valorificarea oportunităților oferite de acordurile de cooperare economică internațională, precum și de ascensiunea continuă a sectorului construcțiilor.

Producția globală agricolă a scăzut cu 2% în I trimestru al anului 2019, însumând 1650 mil. lei. Această evoluție a fost determinată de scăderea producţiei în sectorul zootehnic cu 2,1%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.

Investițiile în active imobilizate au crescut semnificativ în 2018, datorită intensificării investițiilor publice. Astfel, volumul investițiilor s-a majorat cu 12,3%, însumând circa 24,2 mild. lei. Creșterea intensivă a investițiilor publice, îmbunătățirea situației creditare a economiei naționale, precum și evoluția în creștere a investițiilor agenților economici au determinat creşterea activităţii investiţionale.

Volumul mărfurilor transportate au însumat 2 mil. tone, majorându-se cu 4,5% în ianuarie-februarie 2019. Creșteri ale volumului de mărfuri transportate au fost înregistrate în cazul transportului aerian – cu 57,2%, transportului rutier – cu 9,9%, transportului fluvial – cu 4,7%. Transportul feroviar a înregistrat o diminuare a volumului mărfurilor transportate cu 3,4%.

Comerţul interior de bunuri și servicii a fost în creștere în 2018, ceea ce demonstrează o intensificare a consumului din partea populației și agenților economici. Volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul a crescut cu 7,6% faţă de anul precedent, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate populaţiei - cu 10,9%.

Câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia naţională în 2018 a constituit 6446,4 lei şi s-a majorat în termeni nominali cu 13,2% faţă de anul 2017. În termeni reali salariul s-a majorat cu 9,9%. În sfera bugetară câștigul salarial mediu lunar a constituit 5675,1 lei, fiind în creștere cu 14,6% față de 2017, iar în sectorul real – 6748,2 lei și s-a majorat cu 12,5%, respectiv.

Cresc veniturile populației preponderent din contul prestațiilor sociale. Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în anul 2018 au constituit în medie pe o persoană 2383,1 lei, în creștere față de anul 2017 cu 6,2% în termeni nominali, iar în termeni reali – în creştere cu 3,1%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populației au constituit în medie pe o persoană 2407,9 lei, fiind în creștere cu 7,0% în termeni nominali, iar în termeni reali – cu 3,9%. Aproape jumătate din veniturile populației sunt cheltuite pentru procurarea produselor alimentare.

Mărimea medie a pensiei lunare la 01.04.2019 a fost de 1793,95 lei și s-a majorat cu 17% față de aceeași dată a anului 2018 în termeni nominali. Mărimea minimului de existență pentru anul 2018 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1891 lei, fiind în creștere față 2017 cu 1,5%.

Rata șomajului (proporția șomerilor (conform BIM) în populația activă) la nivel de țară pentru anul 2018 a înregistrat 3%, fiind cu 1,1 p.p. mai joasă față de 2017. La oficiile forței de muncă în ianuarie-martie 2019 au fost înregistrați 8661 șomeri, fiind cu 17,2% mai puțini față de numărul acestora înregistrați în martie 2018.

I. Cadrul macroeconomic

II. Sectorul public

III. Sectorul real

IV. Comerț exterior

V. Sfera socială