Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Cetăţenia

Problemele privind cetăţenia Republicii Moldova se reglementează de Constituţia Republicii Moldova, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte , Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, de Hotărîrea Guvernului Nr. 1144 din 21.11.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova ,precum şi de alte acte normative adoptate în corespundere cu acestea.

Documentele necesare pentru dobîndirea şi redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova se prezintă în limba română, iar cele întocmite în altă limbă se prezintă în traducere oficială, autentificată în modul stabilit de legislaţia națională sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

 

DOBÎNDIREA CETĂȚENIEI REPUBLICII MOLDOVA

 

 

1. Persoanele cu vîrsta de peste 18 ani, născute pe teritoriul Republicii Moldova, care nu sînt luate în evidenţă de autoritatea competentă ca cetăţeni ai Republicii Moldova şi care nu deţin dovada cetăţeniei sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova (art. 12 alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000).

La depunerea cererii se prezintă următoarele documente:

1) actul de identitate, în cazul deținerii acestuia;

2) documentele de stare civilă care fac dovada nașterii pe teritoriul Republicii Moldova;

3) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate.

 

2. Persoanele născute în străinătate care au cel puţin unul dintre părinţi, bunici sau străbunici născut pe teritoriul Republicii Moldova, sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova (art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000).

La depunerea cererii se prezintă următoarele documente:

1) actul de identitate:

a) paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie și permisul de ședere – pentru persoana căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau

buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid ori de beneficiar de protecţie internaţională, sau

actul care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;

b) al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

2) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate;

3) documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;

4) documentele de stare civilă ale unuia dintre părinţi, bunici sau străbunici care s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova;

5) documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat – pentru persoanele care nu domiciliază în Republica Moldova;

6) autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie) şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);

7) certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este și din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere;

8) două fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10×15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;

9) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului respectiv (dispoziția de plată se eliberează de Ambasadă la depunerea cererii).

 

3. Persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor, sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova (art. 12 alin. (2) lit. b) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000).

La depunerea cererii se prezintă următoarele documente:

1) actul de identitate:

a) paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie și permisul de ședere – pentru persoana căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau

buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid ori de beneficiar de protecţie internaţională, sau

actul care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;

b) al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

2) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate;

3) documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;

4) documentele de stare civilă ale unuia dintre părinţi, bunici sau străbunici care pînă la 28 iunie 1940 a locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în Ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M.;

5) documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat – pentru persoanele care nu domiciliază în Republica Moldova;

6) autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie) şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);

7) adeverinţa de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea solicitantului sau a părinţilor, sau a bunicilor, sau a străbunicilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa şi R.A.S.S.M. pînă la 28 iunie 1940;

8) certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este și din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere;

9) două fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10×15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;

10) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului respectiv (dispoziția de plată se eliberează de Ambasadă la depunerea cererii).

 

4. Persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor, sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova (art. 12 alin. (2) lit. c) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000).

La depunerea cererii se prezintă următoarele documente:

1) actul de identitate:

a) paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie și permisul de ședere – pentru persoana căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau

buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid ori de beneficiar de protecţie internaţională, sau

actul care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;

b) al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

2) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoana reprezentată;

3) documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;

4) documentele de stare civilă ale unuia dintre părinţi, bunici sau străbunici care a fost deportat sau refugiat de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940;

5) documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat – pentru persoana care nu domiciliază în Republica Moldova;

6) adeverinţa de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor, sau a bunicilor, sau a străbunicilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940;

7) autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie) şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);

8) certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este și din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere;

9) două fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10×15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;

10) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului respectiv (dispoziția de plată se eliberează de Ambasadă la depunerea cererii).

 

5. Persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova şi care continuă să locuiască în prezent, sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova (art. 12 alin. (2) lit. d) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000).

La depunerea cererii se prezintă următoarele documente:

1) actul de identitate:

a) paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie și permisul de ședere – pentru persoana căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau

buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid ori de beneficiar de protecţie internaţională, sau

actul care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;

b) al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

2) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoana reprezentată;

3) documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;

4) documentele care confirmă domicilierea persoanei la data de 23 iunie 1990 pe teritoriul Republicii Moldova şi pînă în prezent;

5) autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie) şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);

6) certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este și din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere;

7) două fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10×15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;

8) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului respectiv (dispoziția de plată se eliberează de Ambasadă la depunerea cererii).

 

REDOBÎNDIREA CETĂȚENIEI REPUBLICII MOLDOVA

 

Persoana care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobîndi la cerere, păstrîndu-şi, la dorinţă, cetăţenia străină,( art. 16 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000).

 

La depunerea cererii, se prezintă următoarele documente:

1) actul de identitate:

a) paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie și permisul de ședere – pentru persoana căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau

buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid ori de beneficiar de protecţie internaţională, sau

actul care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;

b) al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

2) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoana reprezentată;

3) documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;

4) autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie) şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);

5) certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este și din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere;

6) patru fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10×15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;

7) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului respectiv (dispoziția de plată se eliberează de Ambasadă la depunerea cererii).

 

RENUNȚAREA LA CETĂȚENIA REPUBLICII MOLDOVA

 

Cetăţeanul Republicii Moldova care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate poate renunţa la cetăţenia Republicii Moldova (art. 21 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000).

 

La depunerea cererii, se prezintă următoarele documente:

1) actul de identitate valabil, în cazul deţinerii acestuia:

a) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;

b) actul de identitate al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei. În cazul minorilor, actul de identitate al acestora nu este obligatoriu;

2) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate;

3) documentul care face dovada apartenenței la cetăţenia Republicii Moldova – în cazul pierderii, furtului sau deteriorării paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova;

4) documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;

5) autobiografia;

6) adeverinţa privind deţinerea sau dobîndirea cetăţeniei unui alt stat ori garanţia dobîndirii unei alte cetăţenii. Adeverinţa respectivă nu se prezintă în cazul în care solicitantul face dovada apartenenţei la cetăţenia statului străin cu actul de identitate eliberat de autorităţile acestui stat;

7) adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei;

8) patru fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se prezintă o fotografie de dimensiunea 10×15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;

9) dovada achitării taxei consulare şi a cheltuielilor aferente suportate de către instituţiile serviciului diplomatic (dispoziția de plată se eliberează de Ambasadă la depunerea cererii).

 

 

Persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova și care, în pofida garanţiei, nu a dobîndit cetăţenia altui stat, devenind apatridă poate solicita abrogarea decretului sau a părţii din decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova (art. 22 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000).

 

La depunerea cererii, se prezintă următoarele documente:

1) actul de identitate:

a) documentul de călătorie și permisul de ședere provizorie pentru apatrizi – în cazul persoanei căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau

b) buletinul de identitate pentru apatrizi – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid, sau

c) actul care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;

d) actul de identitate eliberat de autoritatea competentă a statului de reşedinţă – în cazul persoanei domiciliate în străinătate;

e) al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

2) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate;

3) documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor minori;

4) adeverinţa ce confirmă faptul că persoana, în pofida garanţiei, nu a dobîndit cetăţenia statului respectiv.