Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Cetăţenia

Problemele privind cetățenia Republicii Moldova se reglementează de Constituția Republicii Moldova, de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, de Hotărârea Guvernului Nr. 1144 din 21.11.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobândirii și pierderii cetățeniei Republicii Moldova, precum și de alte acte normative adoptate în corespundere cu acestea.

Dobândirea cetățeniei pentru persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova

În conformitate cu art.12, pct. 1.1 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024 din 02 iunie 2000

Persoanele cu vârsta de peste 18 ani, născute pe teritoriul Republicii Moldova sau RSSM, care nu sânt luate în evidentă de autoritatea competentă ca cetățeni ai Republicii Moldova şi care nu dețin dovada cetățeniei, sânt recunoscute ca cetățeni ai Republicii Moldovaiar data dobândirii cetățeniei se consideră data exprimării consimțământului în scris în acest sens.

 

La depunerea cererii,conform programării prealabile AICI, se prezintă următoarele documente:

 

1) actele de identitate;

2) documentele de stare civilă care fac dovada nașterii pe teritoriul Republicii Moldova;

3) documentele de stare civilă (căsătorie/divorț)

4) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate.

5) autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soț (soție) și despre rudele de gradul I (părinți, copii).

6) certificatul de cazier judiciar din țara (țările) al cărei (căror) cetățean este, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv și din țara de domiciliere;

7) chitanța de plată a taxei consulare (se achită în ruble conform cursului de schimb comercial al băncii la data achitării).

În cazul dobândirii cetățeniei Republicii Moldova, împreună cu copilul minor, adițional se prezintă următoarele documente:

 1. Certificatul de naștere a minorului;

 2. Pașaportul minorului;

 3. Pentru copilul care a împlinit vârsta de 14 ani se cere consimțământul lui, autentificat de notar privind dobândirea cetățeniei împreună cu un părinte;

 4. Cazierul judiciar (pentru copilul care a împlinit vârsta de 14 ani);

 5. Declarația soțului/soției, autentificată notarial privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova pentru copilul său minor împreuna cu celălalt părinte și perfectarea pașaportului pe numele acestuia.

 

 

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldovaprin recunoaștere

 

În conformitate cu art.12, pct. 2 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024 din 02 iunie 2000 au dreptul sa dobândească cetățenia Republicii Moldova prin recunoaștere:

 

 1. Persoanele născute în străinătate care au cel puțin unul dintre părinți, bunici sau străbunici născuți

pe teritoriul Republicii Moldova;

 1. Persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ținutul Herța și în R.A.S.S.M., urmașii lor (1);

 2. Persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum și urmașii lor (2);

La depunerea cererii, conform programării prealabile AICI, se prezintă următoarele documente:

 

 1. Cerere-chestionar (se completează la Ambasadă);

 2. Autobiografia (va conține informații privind data și locul nașterii, studiile, locul de reședință la momentul depunerii cererii, locul de naștere al strămoșilor, ocupația, componența familiei etc.);

 3. Certificatul de naștere;

 4. Documente de identitate (pașaportul intern și cel pentru călătorii în străinătate);

 5. Certificatul de căsătorie și/sau de divorț și/sau deces al soțului/soției (în cazul divorțului, se prezintă și extrasul din Registrul de căsătorie);

 6. Certificatul de naștere a copiilor cu vârsta de până la 18 ani*;

*În cazul depunerii dosarului privind dobândirea cetățeniei împreună cu copilul minor, suplimentar se prezintă pașaportul minorului;

* Acordulceluilalt părinte autentificat de notar și copia pașaportului în baza căruia a depus declarația;

*Pentru copilul care a împlinit vârsta de 14 ani se cere consimțământul lui, autentificat de notar;

*Cazierul judiciar (doar pentru copilul care a împlinit vârsta de 14 ani);

 1. Două fotografii color, 35 x 45 mm (inclusiv pentru fiecare copil);

 2. Cazierul judiciar (termenul de valabilitate al cazierului – 3 luni). Se prezintă și originalul cazierului;

 3. Adeverința de la domiciliu (din țara de reședință) despre componența familiei. Se prezintă și originalul adeverinței;

*Cazierul judiciar și adeverința de la domiciliutrebuie să conțină semnătura și ștampila umedă.

10. Certificatul de naștere a părinților sau strămoșilor;

11. Certificatul de căsătorie și/sau de divorț a părinților sau bunicilor/străbunicilor (în cazul divorțului, se prezintă și extrasul din Registrul de căsătorie);

12. Pașaportul a părinților sau bunicilor/străbunicilor (în cazul persoanelor decedate se prezintă certificatul de deces);

13. Chitanța de plată a taxei consulare (se achită în ruble conform cursului de schimb comercial al băncii la data achitării).

  

Durata de procesare a cererilor de cetățenie este de peste 6 luni.

 

(1)Suplimentar se prezintă adeverința de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea solicitantului sau a părinților, sau a bunicilor, sau a străbunicilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ținutului Herța și R.A.S.S.M. până la 28 iunie 1940;

 

(2)  Suplimentar se prezintă adeverința de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinților, sau a bunicilor, sau a străbunicilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940;

 

Documentele necesare pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova se depun în limba română. Toate copiile documentelor eliberate în afara Republicii Moldova trebuie să fie legalizate la notar. Documentele în limbi străine (inclusiv în limba rusă) sunt supuse traducerii, autentificate în modul stabilit. Traducerea se face pe baza copiei certificate.

 

Notă: Documentele se depun la Ambasadă în două exemplare.

1 exemplar - Original, autentificat notarial cu traducere.

1 exemplar - Copia identică cu exemplarul unu al documentelor.

 

 

Redobândirea cetățeniei Republicii Moldova

În conformitate cu art.16 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024 din 02 iunie 2000, cetățenii care au avut anterior cetățenia Republicii Moldova au dreptul sa o redobândească.

Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, conform programării prealabileAICI, următoarele acte:

 1. Cerere - chestionar (se completează la Ambasadă);

 2. Autobiografia (trebuie să conțină informații privind data și locul nașterii, studiile, data părăsirii Republicii Moldova, ocupația, locul de reședință etc.);

 3. Certificatul de naștere;

 4. Pașaportul intern și cel pentru călătorii în străinătate;

 5. Certificatul de căsătorie și/sau de divorț și/sau deces al soțului/soției (în cazul divorțului, se prezintă și extrasul din Registrul de căsătorie);

 6. Certificatul de naștere a copiilor cu vârsta de până la 18 ani;

 7. Adeverința privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova sau copia hotărârii privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova;

 8. Patru fotografii color, 35 x 45 mm;

 9. Cazierul judiciar din țara de domiciliere* (termenul de valabilitate al cazierului – 3 luni). Se prezintă și originalul cazierului;

 10. Adeverința de la domiciliu (din țara de reședință) despre componența familiei*. Se prezintă și originalul adeverinței.

*Cazierul judiciar și adeverința de la domiciliutrebuie să conțină semnătura și ștampila umedă.

 1. Chitanța de plată a taxei consulare (se achită în ruble conform cursului de schimb comercial al băncii la data achitării).

 

Termenul de procesare a cererilor de redobândire a cetățeniei este de un an.

Documentele necesare pentru redobândirea cetățeniei Republicii Moldova se depun în limba română. Documentele în limbi străine (inclusiv în limba rusă) sunt supuse traducerii, autentificate în modul stabilit.

 

Notă: Documentele se depun la Ambasadă în patru exemplare.

1 exemplar – Originalul legalizat notarial cu traducere.

Exemplarele 2, 3 și 4 – Copiile identice exemplarului 1 al documentelor.

 

Renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

 

Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, conform programării prealabileAICI, următoarele acte:

 

 1. Autobiografia (să includă data și semnătura solicitantului);

 2. Certificatul de naștere;

 3. Certificatul de căsătorie și/sau de divorț (în cazul divorțului, se prezintă și extrasul din actul de căsătorie);

 4. Copia Pașaportului cetățeanului Republicii Moldova cu ștampila aplicată privind emigrarea autorizată peste hotare (procedura emigrare autorizată o găsiți la rubrica ”emigrare autorizată”);

 5. Scrisoare de garanție privind acordarea cetățenie Republicii Belarus;

 6. Adeverința de la domiciliu (din țara de reședință) despre componența familiei. Se prezintă originalul adeverinței care conține semnătura și ștampila umedă;

 7. 3 fotografii color de mărimea 3.5cm x 4.5cm;

 8. Certificatul de naștere a copiilor cu vârsta de până la 18 ani;

 

În cazul renunțării la cetățenia Republicii Moldova, împreună cu copilul minor, adițional se prezintă următoarele documente:

 

 1. Pașaportul minorului;

 2. Declarația părintelui, cetățean al Republicii Moldova, autentificată notarial privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova a copilul său minor împreuna cu celălalt părinte;

 3. Pentru copilul care a împlinit vârsta de 14 ani se cere consimțământul lui, autentificat de notar privind renunțarea la cetățenie împreună cu un părinte. 

 4. Chitanța privind achitarea taxei consulare (se achită în ruble conform cursului de schimb comercial al băncii la data achitării)

 

Notă: Documentele respective se prezintă în 3 exemplare.

Termen de examinare a cererii: 1 an.

 

Actele de stare civilă, eliberate de autoritățile altor state după data de 17.08.2001 urmează a fi transcrise în Registrul de stare civilă din Republica Moldova.